↑ 2004 Changan ChangjiangXun (Yangtze River Sturgeon)

Chang'an (Chana) ChangjiangXun (Yangtze River Sturgeon) Concept, 2004

Chang'an (Chana) ChangjiangXun (Yangtze River Sturgeon) Concept, 2004

Chang'an (Chana) ChangjiangXun (Yangtze River Sturgeon) Concept, 2004
Chang'an (Chana) ChangjiangXun (Yangtze River Sturgeon) Concept, 2004
Иллюстрации: Chang'an Automotive