1989 Daihatsu Sneaker

Daihatsu Sneaker, 1989
Daihatsu Sneaker, 1989
Daihatsu Sneaker, 1989
Daihatsu Sneaker, 1989
Иллюстрации: Daihatsu; eye-love.jp/gg
Рейтинг:  10    -0    +10
Daihatsu Sneaker had the fifth wheel to ease the parking into narrow places.
Автомобили марки Daihatsu
1963 Daihatsu Sport (Vignale), 1971 Daihatsu BCX, 1972 Daihatsu BCX-II, 1973 Daihatsu BCX-III, 1973 Daihatsu EV1, 1985 Daihatsu BCX-5, 1985 Daihatsu Trek, 1987 Daihatsu TA-X80, 1987 Daihatsu Urban Buggy, 1989 Daihatsu BC7, 1989 Daihatsu Fellow 90, 1989 Daihatsu Hijet Dumbo, 1989 Daihatsu Sneaker, 1990 Daihatsu Marienkafer, 1991 Daihatsu FX-228, 1991 Daihatsu Mira Milano, 1991 Daihatsu X-021, 1993 Daihatsu Dash 21 (EV Sedan), 1993 Daihatsu Midget II, 1993 Daihatsu MP-4 (Multi Personal 4), 1993 Daihatsu Personal 4, 1993 Daihatsu Ultra Mini, 1995 Daihatsu FX-21, 1995 Daihatsu Midget 3, 1995 Daihatsu Town Cube, 1995 Daihatsu X-1, 1997 Daihatsu Akindo, 1997 Daihatsu FR-X, 1997 Daihatsu MS-X97, 1997 Daihatsu Naked (X070), 1997 Daihatsu NCX, 1999 Daihatsu EZ-U, 1999 Daihatsu Kopen, 1999 Daihatsu Micros-3R, 1999 Daihatsu SP-4, 2001 Daihatsu FF Ultra Space, 2001 Daihatsu Muse, 2001 Daihatsu U4B, 2001 Daihatsu UFE, 2003 Daihatsu ai, 2003 Daihatsu D-BONE, 2003 Daihatsu Tanto, 2003 Daihatsu UFE-II, 2003 Daihatsu XL-C, 2005 Daihatsu Be-Go, 2005 Daihatsu Costa, 2005 Daihatsu D-compact, 2005 Daihatsu Esse, 2005 Daihatsu HVS, 2005 Daihatsu SK Tourer, 2005 Daihatsu UFE-III, 2006 Daihatsu D-Compact X-Over, 2007 Daihatsu Mud–Master C, 2009 Daihatsu Basket, 2009 Daihatsu Deca Deca, 2009 Daihatsu e:S, 2011 Daihatsu D-X, 2011 Daihatsu FC Sho Case, 2011 Daihatsu Pico, 2012 Daihatsu D-R, 2012 Daihatsu UFC, 2013 Daihatsu Ayla World, 2013 Daihatsu CUV, 2013 Daihatsu D-R Estate, 2013 Daihatsu NC-Y, 2013 Daihatsu NC-Z, 2013 Daihatsu UFC 2, 2015 Daihatsu D-Base, 2015 Daihatsu FT, 2015 Daihatsu FX, 2015 Daihatsu Hinata, 2015 Daihatsu Noriori, 2015 Daihatsu Tempo, 2017 Daihatsu DN Compagno, 2017 Daihatsu DN F-Sedan, 2017 Daihatsu DN Multisix, 2017 Daihatsu DN Pro Cargo, 2017 Daihatsu DN Trec, 2017 Daihatsu DN U-Space, 2019 Daihatsu Ico Ico, 2019 Daihatsu Tsumu Tsumu, 2019 Daihatsu Wai Wai, 2019 Daihatsu Waku Waku, 2023 Daihatsu me:Mo, 2023 Daihatsu Osanpo, 2023 Daihatsu Uniform, 2023 Daihatsu Vision Copen, 2023 Daihatsu Vizion-F
Обсудить автомобиль
Автор
E-mail
Комментарий